بست زبانه ای يا پيوندی فولادبست

بست زبانه ای يا پيوندی فولادبست جهت اتصال لوله های افقی مورد استفاده قرار می گيرد. در محل تماس اين بست با لوله زائده های با قطر mm 14 طراحي شده كه در سوراخ لوله هاي افقي قرار مي گيرد و توسط واسطه يا مغزي درون لوله مقاومت كششی بسيار زيادی معادل ۴۵۰۰ كيلوگرم در […]