انواع بست فولادبست

انواع بست فولادبست بست فلزی چهار پيچه (فولادی) : متداولترين مورد استفاده در نصب داربست به شمار مي رود و دارای وزني معادل۱۶۵۰ گرم است كه قادر است وزني معادلKg 1200 را تحمل نمايد و توسط چهارپيچ و مهره به لوله ديگر متصل مي شود.انواع بست فولادبست زاويه اي كه پس از اتصال دو لوله […]

بست زبانه ای يا پيوندی فولادبست

بست زبانه ای يا پيوندی فولادبست جهت اتصال لوله های افقی مورد استفاده قرار می گيرد. در محل تماس اين بست با لوله زائده های با قطر mm 14 طراحي شده كه در سوراخ لوله هاي افقي قرار مي گيرد و توسط واسطه يا مغزي درون لوله مقاومت كششی بسيار زيادی معادل ۴۵۰۰ كيلوگرم در […]