بست فلزی چرخشی فولابست

بست فلزی چرخشی فولابست بست فلزی چرخشی اين نوع بست از دو قسمت مركب تشكيل شده كه توسط پين فولادی به يكديگر متصل مي گردد . به طوريكه دو قسمت درگير قابليت چرخش ۳۶۰ درجه نسبت به يكديگر را دارند.بست فلزی چرخشی فولابست لوله هاي داربست به صورت زاويه دار به هم متصل می شوند […]