انواع بست فولادبست

انواع بست فولادبست بست فلزی چهار پيچه (فولادی) : متداولترين مورد استفاده در نصب داربست به شمار مي رود و دارای وزني معادل۱۶۵۰ گرم است كه قادر است وزني معادلKg 1200 را تحمل نمايد و توسط چهارپيچ و مهره به لوله ديگر متصل مي شود.انواع بست فولادبست زاويه اي كه پس از اتصال دو لوله […]

بست فلزی چرخشی فولابست

بست فلزی چرخشی فولابست بست فلزی چرخشی اين نوع بست از دو قسمت مركب تشكيل شده كه توسط پين فولادی به يكديگر متصل مي گردد . به طوريكه دو قسمت درگير قابليت چرخش ۳۶۰ درجه نسبت به يكديگر را دارند.بست فلزی چرخشی فولابست لوله هاي داربست به صورت زاويه دار به هم متصل می شوند […]

بست فلزی چرخشی

بست فلزی چرخشی اين نوع بست از دو قسمت مركب تشكيل شده كه توسط پين فولادي به يكديگر متصل مي گردد . به طوريكه دو قسمت درگير قابليت چرخش ۳۶۰ درجه نسبت به يكديگر را دارند. لوله های داربست به صورت زاويه دار به هم متصل مي شوند .بست فلزی چرخشی براي اتصال لوله های […]