بست كلاهكی فولادبست(مخصوص ايجاد سقف)

بست كلاهكی فولادبست(مخصوص ايجاد سقف) از اين نوع بست فقط در بالای لوله های ستون يا عمودی استفاده می شود و در واقع در داربست های مسقف يا داربست هاييی كه نياز به چادر در آنها وجود دارد استفاده می شود. بست كلاهكی فولادبست(مخصوص ايجاد سقف) وزن اين نوع داربست با ۸۶۰ گرم و توسط […]