بست كمكی يا نگهدارنده فولادبست

بست كمكی يا نگهدارنده فولادبست بست كمكی يا نگهدارنده به منظور بالا بردن مقاومت بست ساده در برابر فشار بكار می رود و در زير بست فلزی و مماس با آن قرار می گيرد . بست كمكی يا نگهدارنده فولادبست برای داربست هايی كه وزن بيشتری را بايستی تحمل كنند و همچنين داربستهای كه به […]