انواع بست فولادبست

انواع بست فولادبست بست فلزی چهار پيچه (فولادی) : متداولترين مورد استفاده در نصب داربست به شمار مي رود و دارای وزني معادل۱۶۵۰ گرم است كه قادر است وزني معادلKg 1200 را تحمل نمايد و توسط چهارپيچ و مهره به لوله ديگر متصل مي شود.انواع بست فولادبست زاويه اي كه پس از اتصال دو لوله […]

بست كمكی يا نگهدارنده فولادبست

بست كمكی يا نگهدارنده فولادبست بست كمكی يا نگهدارنده به منظور بالا بردن مقاومت بست ساده در برابر فشار بكار می رود و در زير بست فلزی و مماس با آن قرار می گيرد . بست كمكی يا نگهدارنده فولادبست برای داربست هايی كه وزن بيشتری را بايستی تحمل كنند و همچنين داربستهای كه به […]